Kunkrusawai’s Weblog

คุณครูไสว โรงเรียนวัดแสงสรรค์

การแสดง Science show จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เมษายน 20, 2008

Filed under: ความรู้ทั่วไป,Science Show — kunkrusawai @ 10:05 am

รายการแสดง Science Show ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ชุดที่ 1 ชุดวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ (Magic Science)

…………… เป็นการแสดงที่นำหลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาจัดแสดง ซึ่งประกอบด้วย
…. เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายทั้งด้านเคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์เช่นการวัดสัดส่วน
…..ร่างกายการเกิดเสียง แสง การพิสูจน์ทฤษฎีของการเคลื่อนที่โดยมีแรงต่างๆเข้ามา
…..เกี่ยวข้อง และพลังอำนาจของประจุไฟฟ้าเรียนรู้เรื่องของการเกิดไฟฟ้าสถิตที่เกิด
…..ขึ้นบ่อยๆ ในชีวิตประจำวันและพบกับเครื่องผลิตประจุไฟฟ้าขนาดยักษ์ที่สามารถผลิต
…..ประจุไฟฟ้าได้จำนวน มหาศาล

….ชุดที่ 2 ชุดไข่มหัศจรรย์ (Amazing Egg Show)

…………….ไข่เป็นอาหารที่สำคัญของมนุษย์ มนุษย์ได้นำไข่มาประกอบเป็นอาหารเมื่อ
……3,200 ปีก่อน คริสตกาล ไข่ธรรมดา ๆ ฟองหนึ่ง แต่มีความมหัศจรรย์ ที่หลากหลาย
……ทั้งการทอดไข่โดยไม่ใช้ความร้อนแต่ใช้สารชนิดหนึ่งที่มีอุณหภูมิเย็นมากติดลบ
……กว่าร้อยองศา …..ลองพิสูจน์ดูว่าไข่ใบนี้จะทานได้หรือไม่, ศึกษาวิธีการแยก
……ไข่ต้มและไข่ดิบ, ไข่ลอย – ไข่จม , เรียนรู้ส่วนประกอบของเปลือกไข่ พบกับไข่อัน
……น่าทึ่งที่ไม่มีเปลือก และความสัมพันธ์ระหว่างไข่ใบโต ๆ กับขวดใบเล็ก

…..ชุดที่ 3 ชุดบั๊มโชว์ ( Bump Show )

…………….การแสดงชุดบั๊มโชว์หรือการชนโชว์แสดงถึงวิทยาศาสตร์ของการถ่าย
……ทอดพลังงาน และการเปลี่ยนรูปของพลังงาน โดยมีการเชื่อโยงเหตุการณ์ต่าง ๆที่
ี่……เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการชน เช่น รถชน คนวิ่งชนกัน ลูกบอล
……กระทบกับพื้น พลังงานเกี่ยวข้องกับการชนได้อย่างไรพบกับการถ่ายทอดพลังงาน
……ในรูปแบบต่างๆและในการทดลองจะมีอะไรชนกับอะไรบ้างพบความตื่นเต้นในการ
……ทดลองชุดนี้

…..ชุดที่ 4 ชุดสนุกกับเสียงและดนตรี (Sound and Music show )

…………….การแสดงชุดสนุกกับเสียงและดนตรี แสดงถึงความมหัศจรรย์ของเสียง
…..เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร เรื่องของคลื่นเสียงที่มีความแตกต่างกันเรียนรู้กลไก
…..การได้ยินของหู เมื่อเสียงเดินทางผ่านอากาศจะทำให้มนุษย์สามารถได้ยิน
…..เสียงเสียงต่าง ๆ ได้ รวมถึงเสียงดนตรี ที่ก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่
ี่…..แตกต่างกัน ขึ้นกับท่วงทำนองและจังหวะของเสียงเพลง สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของวง
…..ดนตรีร๊อค และพื้นบ้านที่ท่านจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของวงดนตรีนี้ด้วย

…ชุดที่ 5 โลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น (The change of stat)

……………..การแสดงชุดโลกมหัศจรรย์แห่งความเย็น เป็นการแสดงเกี่ยวกับสสาร
…..ชนิดหนึ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา สสารชนิดนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของอากาศ
…..หรือมีอยู่ถึง 4 ใน 5 ส่วนของอากาศทั้งหมด ก๊าซไนโตรเจนนั่นเอง
…..การแสดงชุดนี้จะได้เรียนรู้ถึงวัฎจักรของไนโตรเจน การนำไนโตรเจน
…..ไปใช้ประโยชน์ และการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยอุณหภูมิปกติแล้วไนโตรเจนจะ
…..อยู่ในสถานะก๊าซ แต่เมื่อลดอุณหภูมิลงจนถึง – 196 oC แล้ว ไนโตรเจนจะ
…..เปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของเหลว ซึ่งอุณหภูมิติดลบมากขนาดนี้ เย็นจัดยิ่งกว่าน้ำ
…..แข็งซะอีก และไนโตรเจนในสถานะของเหลวนี้จะมีลักษณะเหมือนน้ำที่กำลังเดือด

 

Advertisements
 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้วย Science show

The Whiz Bang Science Show

 การจัดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(ScienceShow)

เพื่ออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยวิธีการทดลอง สาธิต สร้างสถานการณ์ให้เห็นเด่นชัดโดยเน้นความน่าตื่นเต้น เร้าใจน่าทึ่งสนุกสนานเพลิดเพลินกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นจนนำไปสู่ความเข้าใจหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์